Brand Profile

SPEX CertiPrep ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1954 เป็นแบรนด์ที่ได้รับการรับรองด้านสารมาตรฐานอ้างอิง ( Certified Reference Materials, CRMs ) สำหรับงานวิเคราะห์ด้าน Spectroscopy และ Chromatography ได้ดำเนินธุรกิจในการผลิต Certified Reference Materials สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ครอบคลุมงานวิเคราะห์ทั้งเทคนิคด้าน AA, ICP, ICP-MS, IC, GC, GC/MS, LC, LC/MS, HPLC และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วโลก

SPEX CertiPrep มีฐานการผลิตในเมือง Metuchen รัฐ New Jersey ผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลก กว่า 50 ปีที่ได้สร้างชื่อเสียง ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และ อำนวยความสะดวกให้กับนักเคมีและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดังสโลแกนที่กล่าวว่า “Your Science is Our Passion®”

Accreditation & Certification
Accreditation
Certification

SPEX SPEX CertiPrep ได้มีการพัฒนาสารมาตรฐานสำหรับงานวิเคราะห์ที่หลากหลายให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของผลการทดสอบ จากการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง

SPEX CertiPrep ได้รับการรับรองโดย American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) สำหรับ ISO/IEC 17025 และ ISO Guide 34

SPEX CertiPrep Group is accredited by A2LA to ISO/IEC 17025:2005 and ISO Guide 34:2009 and certified by UL-DQS to ISO 9001:2008.

A2LA คือ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) ซึ่งหมายถึงห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามรถโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล SPEX Certiprep ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย UL DQS

ระบบมาตรฐาน ISO 3 ระบบ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสารมาตรฐาน ได้แก่ ISO 9001, ISO 17025 และ ISO Guide 34 จากภาพข้างต้น ส่วนบนสุดของกรวยเป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพระดับสูงสุดและมีความยากที่สุดที่จะได้รับการรับรอง ซึ่งมีน้อยองค์กรที่จะทำได้ตามเกณฑ์ข้อกำหนดนี้ SPEX CertiPrep มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง 3 ระดับ จึงเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่ากรรมวิธีการทดสอบและสอบเทียบ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ Spex Certiprep นั้นมีคุณภาพสูงสุดและไว้วางใจได้อย่างแท้จริง

มาตรฐานระดับ 1 - ISO 9001:2008 ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ISO 9001:2008

Customer Satisfaction

 • Open to all types of organizations
 • Written procedures
 • Documented complaints

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพ กำหนดให้บริษัทมีการจัดทำข้อปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการทำงาน และคู่มือการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกระบบของการปฏิบัติงาน SPEX CertriPrep ได้จัดทำระเบียบแบบแผน ในส่วนของการบริการลูกค้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์, การผลิตสินค้า, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, การรับรองผลิตภัณฑ์, การบรรจุและการขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์มีระบบการจัดการและบริหารตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนออกสู่ตลาด

ISO 9001 มีแนวปฏิบัติเพื่อการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ แต่จะไม่ได้ครอบคลุมในงานทางด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตและทดสอบสารมาตรฐาน (Certified Reference Materials) ด้วยเหตุนี้ทาง SPEX CertiPrepจึงต้องทำการขอการรับรองเพิ่มเติมภายใต้ระบบ ISO 17025 และ ISO Guide 34

มาตรฐานระดับ 2 - ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการในการทดสอบและสอบเทียบ

ISO 17025:2005

Technically Sound Products

 • Specifically for organizations carrying out testing and/or calibrations
 • Competent at quality and related tests
 • Consistent manufacturing

ระบบมาตรฐานคุณภาพนี้เป็นระบบที่เราถือปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การหาความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบเริ่มต้น การวิเคราะห์ผลทดสอบ และสุดท้ายคือการจัดเก็บบันทึกและรายงานผลของผลิตภัณฑ์ของเราที่พร้อมจำหน่ายแล้ว SPEX CertriPrep มีการกำหนดขั้นตอนวิธีการในการวัดค่าถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ และ นักเคมีของเรามีความสามารถระดับมืออาชีพในการทำการทดสอบ

แม้ว่า ISO 17025 จะครอบคลุมลักษณะงานทางเทคนิคโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว แต่ก็ยังขาดข้อกำหนดสำคัญที่ควบคุมเกี่ยวกับผู้ผลิตสารมาตรฐาน กล่าวคือ การพัฒนาและเกณฑ์ตรวจวัด, validation method, การสอบกลับได้ (traceability), การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (estimation of uncertainty) และการศึกษาความคงตัว (stability monitoring) ด้วยเหตุนี้ SPEX CertiPrep จึงมุ่งพัฒนาต่อเพื่อให้ได้รับการรับรองที่มากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ผลิตสารมาตรฐาน - ISO Guide 34

มาตรฐานระดับ 3 - ISO/IEC Guide 34:2009 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถในการผลิตสารมาตรฐานอ้างอิง

ISO Guide 34:2009

Traceable & Accurate Reference Materials

 • Specifically for reference material producers
 • Validate methods to prove accuracy
 • Report uncertainty and sources of error

เป็นมาตรฐานคุณภาพที่มีข้อกำหนดเฉพาะทางสำหรับผู้ผลิต Reference Materials และเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับสูงสุด ที่ทำให้มั่นใจในวิธีการผลิตของ SPEX CertriPrep ว่ามีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด

ISO Guide 34 มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความคงตัวและลักษณะเฉพาะของวัสดุอ้างอิงให้ถูกต้องมากที่สุด SPEX CertiPrep จะต้องจัดทำรายงานทุกค่าความไม่แน่นอนในการวัด และสาเหตุที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรองการวิเคราะห์ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามหัวข้อเนื้อหาในใบรับรองอย่างเข้มงวด

ISO Guide 34 และ ISO 17025 ถือเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพระดับสูงสำหรับผู้ผลิตสารมาตรฐาน เพราะปริมาณและระดับความยากในการทดสอบที่ต้องทำเพื่อถูกต้องแม่นยำอย่างมาก ผู้ใช้งานสารมาตรฐานของ SPEX CertriPrep จึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ได้ว่าผ่านกระบวนการผลิตตามข้อกำหนดทางเทคนิคและทางการบริหารมาอย่างเคร่งครัด

SPEXertificate

เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก Certificate ของสินค้าอย่างสูงสุด คุณควรทำความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้

รายงาน Certification (Second side) ประกอบด้วย แหล่งของวัตถุดิบ, คำแนะนำในการใช้งาน, วิธีการเตรียมสาร, ความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity), การประมาณค่าเชิงสถิติและขีดจำกัดของระดับความเชื่อมั่น (Confidence Limit), Certification Traveler Report, และกฎหมาย ประกาศตาม ISO 9001, ISO 17025, และ ISO Guide 34 ซึ่งสอดคล้องตาม มาตรฐาน 8 ข้อหลักSPEX Certiprep Products
Inorganic Certified Reference Materials for
ICP-MS | IC | AA | LC-ICP-MS
Inorganic Products
 • Array
Organic Certified Reference Materials for
แม้ว่า ISO 17025 จะครอบคลุมลักษณะงานทางเทคนิคโดยการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว แต่ก็ยังขาดข้อกำหนดสำคัญที่ควบคุมเกี่ยวกับผู้ผลิตสารมาตรฐาน กล่าวคือ การพัฒนาและเกณฑ์ตรวจวัด, validation method, การสอบกลับได้ (traceability), การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด (estimation of uncertainty) และการศึกษาความคงตัว (stability monitoring) ด้วยเหตุนี้ SPEX CertiPrep จึงมุ่งพัฒนาต่อเพื่อให้ได้รับการรับรองที่มากยิ่งขึ้นในการเป็นผู้ผลิตสารมาตรฐาน - ISO Guide 34

GC | GC/MS | HPLC | LC-MS
Organic Products
 • GC/MS Standards

 • ECS Standards for GC/MS
 • LC/MS Standards
 • Pesticide Standards
 • USP Standards
 • SPEXQuETM QuEChERS Kits
 • Wine Standards
 • Cannabis
 • Organic International
 • Speciation Standards
 • Consumer Safety Standards
 • Semivolatiles
 • Volatiles