การศึกษาประสิทธิภาพ Reagecon COD Vials เปรียบเทียบ Hach® COD Digestion Vials

 

 

Chemical Oxygen Demand หรือที่มักเรียกกันสั้นๆว่า COD  สารเคมีสำหรับใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ใช้วัดมลพิษในน้ำเสียและน้ำธรรมชาติโดยบ่งบอกถึงปริมาณสารออกซิแดนซ์ทั้งหมดในน้ำที่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารตัวอย่าง ซึ่งแสดงค่าในหน่วย mg/l 

ค่า COD เป็นค่าที่ใช้ชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผู้วิเคราะห์จะต้องมั่นใจผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วย COD vials เพราะถ้าวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง จะส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งในแง่ของปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมและการละเมิดข้อกำหนดการปล่อยของเสีย ดังนั้นผู้วิเคราะห์จะต้องทำการวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้ผลิตสารมาตรฐาน Reagecon ได้มีทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ระหว่าง Reagecon COD vials และ Hach® COD Digestion vials

โดยวิธีการวิเคราะห์ค่า COD ตาม Standard method 5220 และ USEPA method 410.4 ใช้วิธีการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจน โดยใช้ปฏิกิริยา Oxidation ระหว่าง Dicromate ion (Cr2O72-) กับ สารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ  ซึ่งส่วนมากมักจะเกิดจากสารอินทรีย์

 

วิธีการวิเคราะห์ค่า COD แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่

1. วิธี Open flux ตาม Standard method 5220A : วิธีนี้เป็นวิธีดั้งเดิม ซึ่งเหมาะสำหรับทดสอบน้ำเสียหลายชนิดที่มีปริมาณตัวอย่างมาก ข้อจำกัด คือ เกิดของเสีย (waste) หลังการวิเคราะห์ตามมาด้วยและขั้นตอนในการวิเคราะห์ค่อนข้างยุ่งยาก

2. วิธี Colorimetric Closed flux ตาม Standard method 5220D : เป็นวิธีที่ประหยัดกว่า ใช้สารเคมีน้อยกว่า เกิดของเสีย (waste) หลังการวิเคราะห์น้อยกว่า และยังสะดวกกว่าวิธีวิเคราะห์แบบ Open flux

ชุดตรวจ COD Vials เป็นหลอดแก้วพร้อมฝาเกลียวหมุน บรรจุ Reagents สำหรับทำปฏิกิริยากับตัวอย่าง (sample) โดยมีหลักการวิเคราะห์ ดังนี้

 1. เติมตัวอย่างน้ำลงใน COD vial แล้วปิดฝา
 2. นำ COD vials จากข้อ 1. ไปย่อยด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 150 °C  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
 3. เมื่ออุณหถูมิเย็นลง นำไปวัดค่า COD จากการอ่านค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ซึ่งถูกออกแบบมาใช้สำหรับการวัดค่ากับ vials ลักษณะนี้ การหาค่า COD โดยใช้ COD Vial นี้ใช้ง่าย สะดวกและปลอดภัย
 4. หลังจากทดสอบเสร็จ ควรปิด vials ให้สนิทและนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

 

การทดลอง

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

อภิปรายผลการทดลอง

1. ความถูกต้องในการวิเคราะห์ (Accuracy)

จากการทดลองพบว่า ค่าที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าจริงที่ได้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของ Reagent ตลอดช่วงความเข้มข้นในการวัด

โดยเมื่อนำค่าจาก ตารางที่ 1 ทั้ง 3 ช่วงความเข้มข้น มาพล็อตกราฟความสัมพันธ์ของ Accuracy จะเห็นว่าผลการวิเคราะห์ค่า COD โดยใช้ Reagecon COD vials มีค่าใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ด้วย Hach® COD Digestion vials และอยู่ในช่วงการยอมรับตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ของ Hach®    และเมื่อทำการทดสอบด้วยเครื่อง Hach® DR/2010 photometer ตามรูปที่ 1-3 (Figure 1-3) ที่แสดงต่อไปนี้

 

    

 

จากกราฟทั้ง 3 ข้างต้นนั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่า การวิเคราะห์ค่า COD โดยใช้ Reagecon COD vials มีความถูกต้องเทียบเท่ากับการวิเคราะห์ด้วย Hach® COD Digestion vials  ครอบคลุมตลอดช่วงการวัด  ในแต่ละช่วงความเข้มข้นของ COD vials  จึงทำให้ผู้ใช้มั่นใจว่าการวิเคราะห์ค่า COD โดยใช้ Reagecon COD vials  สามารถวิเคราะห์ COD ได้อย่างถูกต้อง

2. ความสามารถในการตรวจซ้ำ (Repeatability)

ทดสอบความสามารถในการทำซ้ำของ Reagecon COD vials ตามคู่มือเครื่อง  Hach® DR/2010 photometer  ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Hach® COD vials  ได้ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของ Hach® values ดังตารางที่ 4

จากตารางข้างต้นจะพบว่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์ด้วย Reagecon COD vials  ไม่เกินค่าอ้างอิงของ Hach® และในการทดลองนี้จะพบว่า  COD ในช่วงความเข้มข้น 0 – 1500 mg/l  และ 0 – 15,000 mg/l การวิเคราะห์ค่า COD โดยใช้ Reagecon COD vials  มีความสามารถในการทำซ้ำที่ดีกว่าการวิเคราะห์ด้วย Hach® COD Digestion vials

ดังนั้นผู้ใช้ Hach® COD Digestion vials  กับเครื่อง Hach® photometer  จึงมั่นใจได้ว่า  การใช้ Reagecon COD vials  ให้ผลการวิเคราะห์ไม่ต่างจากการวิเคราะห์ด้วย Hach® COD Digestion vials

 

3. วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง (Analysis of Effluent sample)

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ reagents ทั้งสองยี่ห้อได้อย่างสมบูรณ์  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทดสอบประสิทธิภาพกับตัวอย่างน้ำทิ้ง  เพื่อวิเคราะห์ว่าผลจากสภาวะแวดล้อมของตัวอย่างมีผลต่อความถูกต้องในการวิเคราะห์หรือไม่  ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์  COD standards โดยตัวอย่างน้ำทิ้งอาจย่อยได้อยากกว่า  ด้วยเหตุนี้จึงทำการทดสอบสุ่มวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 40 ตัวอย่าง ซึ่งก่อนการวิเคราะห์แต่ละตัวอย่างจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องปั่น

จากกราฟ regression line (การวิเคราะห์การถดถอย : regression คือ วิธีทางสถิติที่ใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป) ค่า R2 ที่ใช้อ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด  (ข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันมากเมื่อ R2 เข้าใกล้ 1.0)  จากรูปที่4 แสดงให้เห็นว่าผลจากการวิเคราะห์ค่า COD ด้วย COD vials จากทั้งสองยี่ห้อ มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงตลอดช่วงการวัด  โดยมีค่า R2= 0.9999

 

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบข้างต้นนี้  จะเห็นได้ชัดเจนว่า การวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Reagecon COD vials มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เทียบเท่ากับ  Hach® COD vials  เมื่อเปรียบเทียบตามหัวข้อต่อไปนี้

 • ความถูกต้อง (Accuracy) : การวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Reagecon COD vials สามารถตรวจวิเคราะห์ค่า COD ได้ถูกต้องเทียบเท่ากับ  Hach® COD Digestion vials ซึ่งทดสอบด้วย COD standards
 • ความสามารถในการตรวจซ้ำ (Repeatability) : การวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Reagecon COD vials มีความสามารถในการตรวจซ้ำตามค่าอ้างอิงของ  Hach® เมื่อวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Hach® COD Digestion vials ด้วยเครื่อง Hach® DR/2010 photometer
 • การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง   :  ผลการวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Reagecon COD vials มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับผลการวิเคราะห์ค่า COD ด้วย Hach® COD Digestion vials

        จากผลการทดลองนี้  ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าการใช้ Reagecon COD vials  แทน Hach® COD Digestion vials มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน ทั้งในการตรวจวิเคราะห์ standards และ ตัวอย่างน้ำเสีย

สุดท้ายนี้ ทางเอเพกซ์ เคมิเคิล จึงขอนำเสนอสารเคมีสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำ COD จากแบรนด์ Reagecon ซึ่งมีความครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียและต้องการวิเคราะห์ความสกปรกของน้ำ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล แป้ง เครื่องดื่ม พลังงาน น้ำมัน โรงผลิตเอธานอล โรงฆ่าสัตว์ โรงย้อมสี โรงกระดาษ โรงผลิตน้ำผลไม้ต่างๆ เป็นต้น

Highlight

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025
 • มีให้เลือกใช้ทั้ง COD Standards ที่ใช้สำหรับเป็น Control standards และ COD Vials ซึ่งเป็นชนิดพร้อมใช้งาน
 • สารเคมี COD reagent สามารถนำไปใช้กับเครื่อง Aqualytic PC Spectro, PC Compact Vario และ Hach Spectrophotometer เป็นต้น
 • มีช่วงค่าความเข้มข้นให้เลือกใช้หลากหลาย

 

AVAILABLE NOW!

รายการสินค้า COD ที่ทางบริษัทฯ ทำสต็อคมีดังต่อไปนี้

 • 420725        Chemical Oxygen Demand (COD) vials Measuring Range 0-150 mg/l          150 vials/pk          Available Now!
 • 420726        Chemical Oxygen Demand (COD) vials Measuring Range 0-1,500 mg/l       150 vials/pk          Available Now!
 • 420727        Chemical Oxygen Demand (COD) vials Measuring Range 0-15,000 mg/l     150 vials/pk          Available Now!

** นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีรายการ Chemical Oxygen Demand (COD) Standard ให้ท่านได้เลือกดูเพิ่มเติมได้หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-138-3720-3 หรือ 061-823-3761-3

<=