Apex Chemicals
ฝึกอบรมการดับเพลิง ประจำปี 2561
Posted on 10 Mar 2018

ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561 ณ คลังสินค้า บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้และฝึกซ้อมในครั้งนี้