มาตรฐาน ISO คืออะไร? ระบบ ISO มีกี่ประเภท? : Learning Center by Apex Chemicals
Posted on 24 Dec 2019

มาตรฐาน ISO คืออะไร? ระบบ ISO มีกี่ประเภท?

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้พื้นฐานเรื่องกันว่า ISO คืออะไร? แล้วมีกี่ประเภท? แบ่งกันอย่างไร?

ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมต่างๆมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีการแข่งขันสูง การจะทำให้ธุรกิจของตนได้เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหน การได้รับการรับรองมาตรฐานนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับระบบ ISO ว่าหมายถึงอะไร และมีบทบาทสำคัญมากน้อยเพียงใดในเชิงธุรกิจกันนะคะ

ISO มาจากคำว่า International Organization for Standardization คือ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ซึ่งมีหน้าที่ในการออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม สำหรับวัดคุณภาพองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ รับรองระบบการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละประเทศเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ส่วนมาตรฐานที่ออกมาจะถูกใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

ISO จะประกอบไปด้วยสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลก โดยแบ่งออกเป็นระดับที่แตกต่างกันไป ซี่งมาตรฐานทั้งหมดที่ออกมาจะเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) ทั้งนี้มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชนิดใด ทั้งใหญ่หรือเล็ก และจะผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านใดก็ตาม

ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO

การได้รับมาตรฐาน ISO นั้นสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารและการดำเนินงานและยังมีประโยชน์ต่อส่วนต่างๆภายในองค์กรอีกด้วย เช่น

1. องค์กร/บริษัท

 • การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ
 • ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

2. พนักงานภายในองค์กร/บริษัท

 • มีการทำงานเป็นระบบ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น
 • มีวินัยในการทำงาน – พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มมีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

3. ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

 • มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ
 • สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
 • ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

ISO ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตยา

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมการผลิตยาในปัจจุบันจึงถูกควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายด้วยองค์กรระดับสากลมากมาย ทำให้ผู้ผลิตแต่ละรายจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและวิเคราะห์หลายส่วนด้วยกัน เช่น ส่วนการควบคุมคุณภาพ (QC) ส่วนการประกันคุณภาพ (QA) ส่วนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา (R&D) ดังนั้นในแต่ละขั้นตอนการวิจัยรวมถึงการค้นหาวัตถุดิบในการผลิตนั้น จึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสากล (ISO) ซึ่งประกอบไปด้วย

 • ISO 9001
  มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ

  วัตถุประสงค์

  เพื่อการประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน ให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม
   

 • ISO 17025
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็น ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/ หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและ ข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มี การดำเนินกิจกรรมการทดสอบและหรือสอบเทียบ

  วัตถุประสงค์
  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้อง ปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ

  ตัวอย่างการรับรอง
  ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการเฉพาะตาม ISO 17025 เช่น ได้รับการรับรองเรื่อง การทดสอบคุณภาพยา Aspirin tablet USP 24 ว่าได้มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ISO 17025 ได้แก่
 • มีการสอบเทียบเครื่องมือการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องตามกำหนด
 • มีเอกสาร Standard Operating Procedure ( SOP ) ในการปฏิบัติงาน
 • มีการบันทึกข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีความเกี่ยวโยงกับกระบวนการผลิตยา Aspirin tablet ของผู้ผลิตเดียวกันแต่อย่างใด ดังนั้น ISO 17025 จึงไม่ใช่การรับรองคุณภาพการผลิต แต่เป็นรับรองคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เฉพาะการทดสอบ (test) แต่ละเรื่องเท่านั้น

 • ISO 17034 (Guide 34)
  ปัจจุบัน ISO Guide 34 : 2009 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น ISO 17034 : 2016 ซึ่งหมายถึง มาตรฐานที่กำหนดการรับรองความสามารถผู้ผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุมาตรฐานอ้างอิง

  วัตถุประสงค์
  เพื่อแสดงถึงศักยภาพห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือของผู้ผลิตนั้นๆ ว่ามีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการส่งเสริมบุคลากรที่ปฏิบัติการให้มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและสามารถแข่งขันในทางการค้าได้อย่างเป็นระบบ

  ตัวอย่างการรับรอง
  บริษัท Pharmaffiliates เป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายสาร Reference Standard ที่ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 17034 ดังนั้นสินค้าที่ผลิตจึงจัดเป็นสารมาตรฐานปฐมภูมิ (Primary Standard) โดยผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้การควมคุมตามมาตรฐาน ICH และ GMP ดังนั้นจึงเป็นที่มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ Pharmaffiliates จำหน่ายล้วนเป็น reference standard

  เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 17025 โดยระบบ ISO 17034 ถูกจำแนกการรับรองออกเป็นหลายส่วนตามแต่ละชนิดของสารนั้นๆ เช่น Aciclovir, Ambroxol HCl, Paracetamol และอื่นๆ ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งจะสามารถครอบครองสินค้าของตนให้อยู่ในการรับรองโดยระบบ ISO17034 ได้ทุกชนิด แต่การที่ผู้ผลิตนั้นได้รับ ISO ดังกล่าว นั่นหมายถึง มีคุณสมบัติและทรัพยากรที่มีความสามารถเพียงพอในการผลิตสารมาตรฐานอ้างอิง

โดยมาตรฐาน ISO ที่เรานำเสนอนีั้ เป็นตัวอย่าง ISO ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยในอุตสาหกรรมการผลิตยา โดยมาตรฐาน ISO ในรูปแบบต่างๆในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือมาตรฐานอื่นๆนั้นมีอีกมากมาย ไว้มีโอกาสเราจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังกันนะคะ

สามารถอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่ >>> https://www.apexchemicals.co.th/  

เกรดของสารเคมีแบ่งอย่างไร >>> https://www.apexchemicals.co.th/blogDetails.php?id=497

การใช้งานของสารเคมีแต่ละเกรด >>> https://www.apexchemicals.co.th/blogDetails.php?id=496

 

#APEXCHEMICALS #Chemicals #สารเคมี #จำหน่ายสารเคมี #LearningCenter

 


 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก...

มาตรฐาน ISO
January 14, 2020 from: theoneiso.co.th
Web site: https://theoneiso.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-iso-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

ระบบ ISO คืออะไร?
January 15, 2020 from: nstda.or.th/th
Web site: https://www.nstda.or.th/th/vdo-nstda/sci-day-techno/3855

มาตรฐานไอเอสโอ (ISO) มีกี่ประเภท
January 15, 2020 from: pattanakit.net
Web site: https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=436667&Ntype=120

ความสำคัญของระบบ ISO ที่มีต่ออุตสาหกรรมยา
January 16, 2020 from: webdb.dmsc.moph.go.th
Web site: http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_drug/Drug_Net/NEWS_3.asp?num=128

January 16, 2020 from: bangkoklab.co.th
Web site: http://www.bangkoklab.co.th/article/detail_knowledge/2

Jamuary 20, 2020 from: pharmaffiliates.com
Web site: https://www.pharmaffiliates.com/en/about-us