CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Value & Our Happiness Trip
Job Vacancies
รายละเอียดของงาน

- จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบกำกับภาษีขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน
- พร้อมทั้งดูแลการตัดชำระลูกหนี้ในระบบ และการจำทำ Pay-in เข้าธนาคาร การผ่านเช็คในระบบ
- ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และวางแผนงานวางบิล-รับเช็ค ในทุกช่องทางทั้งทาง Email, ไปรษณีย์, แมสเซนเจอร์ และ ระบบวางบิลของลูกค้า ให้เป็นไปตามกำหนด
- ควบคุมและติดตามหนี้ค้างชำระไม่ให้เกินระยะเวลา และปิดบัญชีลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ตรวจเช็คบัญชีแยกประเภท ดูแลสมุดรายวันขายและสมุดรายวันรับ รวมถึงการปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขาย ลูกหนี้และการรับเงิน
- กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินสดย่อย
- จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการรับเงิน จัดเตรียมและกระทบยอดรายงานภาษีขายประจำเดือน
- รายงานสรุปหนี้คงค้าง วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด (AR Aging Report) ประจำเดือน
- ควบคุมตรวจสอบการขออนุมัติการขอยกเลิกใบกำกับภาษี การขอออกใบลดหนี้ การ Reprint เอกสารใบกำกับภาษี
- ควบคุม Index แบบฟอร์มใบกำกับภาษี
- ปฏิบัติงานบัญชีและธุรการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือด้านการติดตามหนี้ มาอย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ดูแลบริหารลูกหนี้เป็นจำนวนมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel / Google Sheet สำหรับการสรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านสื่อสารและการติดตามหนี้ที่ดี
- รักการทำงานเอกสาร และการบริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
 

???? ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 401, 409

เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน

 

-  ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ได้แก่ ใบกำกับภาษีขาย, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งดูแลการตัดชำระลูกหนี้ในระบบ และการจัดทำ Pay-in เข้าธนาคาร ผ่านระบบ
- ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และวางแผนงานวางบิล-รับเช็ค ในทุกช่องทางทั้งทาง Email, ไปรษณีย์, แมสเซนเจอร์ และ ระบบวางบิลของลูกค้า ให้เป็นไปตามกำหนด
- ควบคุมและติดตามหนี้ค้างชำระไม่ให้เกินระยะเวลา และปิดบัญชีลูกหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- บันทึกรายการลงบัญชีในสมุดรายวัน และ ในบัญชีแยกประเภท
- จัดทำการบันทึกและธุรกรรมปรับปรุงบัญชีขายและลูกหนี้
- กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินสดย่อย และบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้และการเงินรับ
- สรุปเส้นทางการวางบิล - รับเช็ค ควบคุมดูแลจัดเส้นทาง ให้ทาง Messenger และทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งต่อให้ทีมการเงิน
- ตรวจนับ audit สต็อค กระทบยอดรายงานสินค้าคงคลัง รายเดือน/ไตรมาส/ครึ่งปี/รายปี
- จัดเตรียมและกระทบยอดรายงานภาษี (ภ.ง.ด.3, 53, 54 ภ.พ.30, 36)
- ตรวจสอบการขออนุมัติการขอยกเลิกใบกำกับภาษี การขอออกใบลดหนี้, การ Reprint เอกสารใบกำกับภาษี และควบคุม Index แบบฟอร์มใบกำกับภาษี
- ปฏิบัติงานบัญชีและธุรการอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือด้านการติดตามหนี้ มาอย่างน้อย 2 - 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ดูแลบริหารลูกหนี้เป็นจำนวนมาก (หากเป็นจำนวนหลักพันรายขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน Excel / Google Sheet สำหรับการสรุปรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านสื่อสาร ในการติดตามหนี้ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานสูง
- รักการทำงานเอกสาร และการบริการทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
 

???? ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 401, 409

เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำบัญชีทั้งระบบให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้
- จัดทำและตรวจสอบบัญชีต้นทุนทั้งระบบ
- ดูแลบัญชีทรัพย์สิน ควบคุม จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งระบบ
- จัดทำและดูแลรวมไปถึงตรวจสอบการปิดงบบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ตรงเวลาและถูกต้อง
- จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานบัญชีต่างๆ
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายปีและระบบการบริหารภาษี รวมถึงควบคุมการใช้งบประมาณฯให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงกับแผนงานฯต่อผู้บริหาร
- จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี พร้อมมีใบประกอบวิชาชีพทางบัญชี (CPD)
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี และเคยดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีทักษะการใช้ MS.Office โดยเฉพาะ Advance Excel / Google Sheet
ในการออกแบบ, จัดทำรายงาน dashboard วิเคราะห์งบการเงิน และตรวจสอบควบคุมการทำงานได้ดี
4. มีประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP (หากมีประสบการณ์การขึ้นระบบ / Implement จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี สามารถเขียนอีเมลธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษได้
6. มีทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานในการติดต่อประสานงานสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. สามารถทำงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดได้, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รอบคอบสูง และความคิดเชิงระบบ

 

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
 

???? ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 401, 409

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการตกลง

Apply this job
ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฐิติรัตน์ ภัทรธนะวัฒน์
ตำแหน่ง : HR Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : hr@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2034/87 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
let’s draw your future together
apply now to join our family
Browse
Browse
Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง